Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 1. Praktyka zawodowa: JOANNA CHARUZA FIZJONERZY zwana dalej ,,Praktyką” działa na podstawie:
 • przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 • wpisu nr 000000229616 do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Krajową Radę Fizjoterapeutów, − niniejszego Regulaminu Organizacyjnego.
 1. Główne miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych mieści się w Krakowie, przy ul. Prądnicka 10-12/gabinet 113 30-002
 2. Inne miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych: 
 • Medicover Stomatologia, ul. Podgórska 36, 31-536 Kraków, 
 • Medicover Stomatologia, ul. Bora Komorowskiego 25B, 31-476 Kraków

II. Cel, zadania i zakres udzielanych świadczeń

 1. Celem Praktyki fizjoterapeutycznej jest przywracanie, poprawa lub zachowanie zdrowia pacjentów.
 2. Zadaniem Praktyki jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii, a w szczególności: 
 • opieki nad Pacjentami z problemami ortopedycznymi: po urazach, kontuzjach, przeciążeniach układu ruchu u dzieci i dorosłych;
 • prowadzenie fizjoterapii pod kontrolą USG;
 • profilaktyki i korektywy „wad postawy” u dzieci i dorosłych;
 • usługi fizjoterapii uroginekologicznej i stomatologicznej;
 • wizyty fizjoterapeutyczne, także w domu Pacjenta;
 • badanie funkcjonalne i fizjoterapia Pacjentów z ww. wymienionych dziedzin fizjoterapii;
 • fizjoprofilaktyka;
 • prowadzenie Medycznego Treningu Terapeutycznego, konsultacja techniki i jakości wykonywanych ćwiczeń fizycznych podejmowanych przez Pacjenta;
 • wydawanie opinii, orzeczeń i zaświadczeń.

III.  Rodzaj działalności leczniczej

 1. W ramach Praktyki będą udzielane ambulatoryjne świadczenia zdrowotne obejmujące świadczenia w dziedzinie fizjoterapii.
 2. Udzielanie świadczeń odbywać się będzie w pomieszczeniach Praktyki i w miejscu wezwania.

IV. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

 1. Pacjenci są rejestrowani i przyjmowani według kolejności telefonicznego/osobistego/internetowego zgłoszenia.
 2. Rejestracja telefoniczna czynna jest w godzinach 7:00 – 22:00 przez 7 dni w tygodniu. Jednocześnie zaznacza się, że w przypadku utrudnionego kontaktu telefonicznego, Praktyka zaleca zgłoszenie/prośbę o kontakt poprzez SMS lub internetowe.
 3. Zgłoszenia internetowe przyjmowane są nieustannie, Pacjent otrzyma potwierdzenie rejestracji w godzinach pracy Praktyki.
 4. Wezwania są przyjmowane na terenie całego Krakowa. Wezwania na adresy aglomeracji i podmiejskie wymagają wcześniejszego telefonicznego uzgodnienia z Praktyką.
 5. Praktyka może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego Pacjentom zachowującym się agresywnie i/lub wulgarnie, a także osobom, które w sposób roszczeniowy chcą wpłynąć na przebieg udzielanego świadczenia, np. poprzez naciskanie na zastosowanie określonych technik.

V. Warunki współdziałania z innymi zakładami opieki zdrowotnej w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania

 1. Praktyka współdziała z innymi zakładami opieki zdrowotnej w zakresie prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania, w szczególności poprzez kierowanie do innych placówek w celu konsultacji specjalistycznych, zlecanie badań laboratoryjnych niewykonywanych w podmiocie leczniczym, kierowanie na zabiegi specjalistyczne, o ile nie ma możliwości ich wykonania w praktyce.
 2. Szczegółowe zasady współdziałania z innymi zakładami opieki zdrowotnej, w zakresie określonym w pkt. 1, określają przepisy prawa oraz postanowienia umów zawartych pomiędzy tymi zakładami a Praktyką.

VI. Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

 1. Praktyka, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych.
 2. Praktyka udostępnia dokumentację medyczną następującym podmiotom i organom:
 • Pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez pacjenta;
 • Zakładom opieki zdrowotnej, jednostkom organizacyjnym tych zakładów i osobom wykonującym zawód medyczny poza zakładami opieki zdrowotnej, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
 • Właściwym do spraw zdrowia organom państwowym oraz organom samorządu lekarskiego w zakresie niezbędnym do wykonywania kontroli i nadzoru;
 • Ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, prokuratorom, lekarzom sądowym oraz sądom i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
 • Uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
 • Organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
 • Rejestrom usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
 • Zakładom ubezpieczeń na zasadach określonych w przepisach o działalności ubezpieczeniowej.
 1. Udostępnianie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.
 2. Praktyka udostępnia dokumentację medyczną wyłącznie podmiotom uprawnionym, o których mowa w pkt. 2, w następujący sposób:
 • Do wglądu w Praktyce;
 • Poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;
 • Poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeśli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji;
 • Za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
 • Na informatycznym nośniku danych.

VII. Opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej

 1. Za udostępnienie dokumentacji medycznej ustala się następujące opłaty:
 • za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej opłata wynosi 6,00 złotych,
 • za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej opłata wynosi 0,34 złotych,
 • za udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych opłata wynosi 1,80 złotych.
 1. W przypadku udostępniania dokumentacji medycznej Pacjentowi po raz pierwszy, opłaty nie pobiera się

VIII. Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat, wysokość opłat za świadczenia zdrowotne

 1. Z tytułu udzielanych świadczeń zdrowotnych, które nie są finansowane ze środków publicznych pobierane są od Pacjentów opłaty.
 2. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych określona jest w załączniku do Regulaminu organizacyjnego.

IX. Prawa i obowiązki Pacjenta

 1. Wszystkie prawa i obowiązki Pacjenta określa Ustawa z dnia 6 listopada 2008r o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta.
 2. W czasie korzystania ze świadczeń medycznych w Praktyce Pacjent ma prawo do:
 • Poszanowania godności, intymności oraz uprzejmego traktowania przez personel medyczny,
 • Świadczenia usług zdrowotnych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z wymaganiami wiedzy medycznej, dostępnymi metodami i środkami zgodnie z zasadami etyki zawodowej personelu medycznego oraz należytą starannością, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń do korzystania z jawnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń,
 • Przystępnej, rzetelnej informacji o stanie zdrowia, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu,
 • Wyrażania zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy, po uzyskaniu informacji o proponowanych metodach leczniczych
 1. Koszty realizacji praw Pacjenta nie mogą obciążać Praktyki.
 2. Do obowiązków Pacjenta należy:
 • Przestrzeganie regulaminu organizacyjnego praktyki,
 • Przestrzeganie zakazu palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu na terenie Praktyki,
 • Przestrzegania zasad higieny osobistej,
 • Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i ppoż,
 • Przestrzeganie zaleceń lekarza i pozostałego personelu medycznego
 • Zachowywanie się w sposób niezakłócający pracy Praktyki, a także spokoju innych osób.
 1. Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń medycznych w Praktyce ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi.

X. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
 2. Zmiany do niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem wpisania Praktyki do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Krajową Radę Fizjoterapeutów dnia 25.06.2020

……………………………………………… 

PODPIS

ZAŁĄCZNIK 1:

Cennik Świadczeń Fizjoterapeutycznych:

Wizyta fizjoterapeutyczna 150 zł

Karnet 5 wizyt* 600 zł – tymczasowo zawieszone

Wizyta domowa 200 zł + amortyzacja kosztów dojazdu (1 zł za kilometr)

 • Za zgodą Praktyki karnety można realizować rodzinnie. Karnet ważny jest przez 3 miesiące, po tym czasie wizyty niewykorzystane uznaje się za zrealizowane. W przypadku, gdy Pacjent odwoła w czasie krótszym niż 24h przed wizytą lub nie przyjdzie na wizytę umówioną, uznaje się ją za odbytą i skreśla z pakietu karnetowego.